Implementatie

IMPLEMENTATIE VAN SPOED-GGZ 

Door met hun plan voor zorginnovatie deel te nemen aan ‘Medisch Ondernemen Live’ sleepten ze  een nominatie voor de Nationale Award voor multidisciplinair samenwerken in de zorg binnen. Hierdoor kwamen Inge Kramer en Jantinus Veenstra van INPRACTICA in contact met Monique Koks en Geraline Leusink van de Academische werkplaats  van het Radboudumc. Hun gezamenlijke doel om tijdige adequate zorg te bieden aan kwetsbare mensen met acute zorgnood, heeft geleid tot het opstellen van een onderzoeksvoorstel om GGZ-spoedzorg op bredere schaal te implementeren. Met subsidie van ZonMw is dit project in februari 2019 van start gegaan en inmiddels met succes afgerond. De huisartsenposten Zuid Kennemerland, De Limes en Rijnmond hebben deze zorg met succes geinplementeerd.

ACHTERGROND

Registraties van het Nivel laten zien dat in 2017 2,5% van de contacten op de huisartsenpost een melding van een verward persoon betrof. SiRM rapporteert dat 40% van de aanmeldingen bij de crisisdienst binnenkomt via de HAP. Daarmee leveren HAP’s een groot deel van de spoedzorg aan deze groep patiënten. Echter, deze patiënten hebben veelal een complexe zorgvraag. Wanneer zij met spoed maar niet acuut psychosociale zorg nodig hebben (dus geen inzet van crisisdienst nodig is) en zich melden bij de HAP, kan deze zorg erg tijdrovend zijn en drukken op de post. Een POH GGZ binnen de HAP (net als doordeweeks) kan deze patiënten overnemen en vanuit hun GGZ-expertise adequate psychosociale zorg leveren en de juiste vervolgstap inzetten.

INZET VAN  INPRACTICA

Sinds 2016 jaar werkt de Stichting Spoedpost Zuid-Kennemerland met succes samen met POH’s GGZ (BIG-geregistreerde SPV-en) van INPRACTICA. Zij werken met beschikbaarheidsdiensten in het weekend (10.00-20.00) en opereren onder de verantwoordelijkheid van de regiearts. De POHGGZ wordt ingeschakeld bij patiënten die met spoed maar niet acuut psychosociale zorg nodig hebben. De POHGGZ onderzoekt wat er nodig is, een zelfzorgadvies, psycho-educatie, een consult op de huisartsenpost of de crisisdienst inschakelen. Omdat de POH GGZ vaak meer tijd voor het consult kan uittrekken, kunnen ze patiënten voldoende aandacht geven en vooral ook rust bieden. Patiënten krijgen vanuit hun GGZ expertise adequate ondersteuning en zij worden doorverwezen naar de juiste zorg. Deze inzet heeft dan ook veel voordelen voor verschillende betrokkenen; verminderen van tijds- en werkdruk in de HAP. Door overname van deze patiënten met complexe zorgvragen zijn huisartsen geholpen. Door onderlinge kennisuitwisseling wordt de deskundigheid van triagisten en huisartsen vergroot.

  • Spoed GGZ in de huisartsenpost heeft belangrijke effecten; vroegsignalering, de-escalatie, een taakverlichting voor de huisarts en het voorkomen van onnodige verwijzing.
  • Laagdrempeligheid en destigmatisering: patiënten worden vroeg in de keten gerustgesteld en/of geholpen
  • Door tijdig gepaste zorg te bieden, wordt in veel gevallen toename van klachten en/of escalatie voorkomen. Hoge zorgkosten kunnen worden vermeden door vroegtijdige signalen te herkennen en te anticiperen.
  • Meer kennisoverdracht in de HAP,  leren en respecteren van elkaars werkvelden en ondersteuning aan elkaar te bieden, geeft meerwaarde in de samenwerking.

DOEL VAN HET PROJECT

Het realiseren van kwalitatief goede en doelmatige zorg voor patiënten met een acute zorgvraag die het gevolg is van (vermoeden van) psychiatrische problematiek. Hierbij geldt als uitgangspunt ‘de juiste zorg op het juiste moment, door de juiste persoon’ binnen het netwerk van zorg voor deze patiënten. Huisartsenpost, GGZspoed en patiënt/naaste, zoeken gezamenlijk naar de best passende oplossing.

Dit onderzoeksproject heeft als doel om de inzet van een POH-GGZ binnen de huisartsenposten breder te implementeren en deze zorg te evalueren. Naast het bieden van goede zorg verschaft dit ook meer inzicht in (de behoeften van) personen met verward gedrag of psychosociale vragen in de eerste lijn. Inmiddels zijn de 2 huisartsenposten van “de Limes” en de 4 Huisartsenposten “Rijnmond” ook van start gegaan met de inzet van een POHGGZ-spoed.

GLOBALE WERKWIJZE

Voor het implementeren van een POH GGZ op de huisartsenpost worden geïnteresseerden uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Data zullen op de site worden bekend gemaakt. Daarna wordt de pilot uitgevoerd waarin de inzet van een POH GGZ, binnen de huisartsenposten in uw regio wordt toegepast. Deze pilot loopt gedurende een periode van 9 maanden, waarbij na 3 maanden een eerste evaluatie met het projectteam plaatsvindt.

Door middel van registraties van de HAP’s en de POH’s GGZ wordt de doelgroep van deze zorg, in termen van aantallen, hulpvraag, advies en doorverwijzing, in kaart gebracht.

Na pilotperiode wordt deze manier van zorg geëvalueerd door middel van interviews met triagisten, regieartsen en POH’s GGZ die deelnamen aan de pilot en patiënten die door POHGGZ gezien zijn. In deze interviews wordt er onder andere gevraagd naar ervaren meerwaarde van de POH GGZ en de tevredenheid over deze manier van zorg bieden.

Het project is een samenwerking INPRACTICA, Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland, gemeenten Haarlem en Velsen en Academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ onderdeel van de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het  Radboudumc.

INVESTERING

Financiering van deze zorg binnen de HAP is mogelijk door het inzetten en gebruik te maken van de plus module. Door te rapporteren in hetzelfde systeem wordt dit contact ook geaccordeerd door de POHGGZ. Met onze maatschap INPRACTICA nemen we als innovatie- en kennispartner deel aan de landelijke uitrol van spoed GGZ in de huisartsenpost. Dit doen we in samenwerking met het Radboudumc. Op dit moment wordt POHGGZ in de huisartsenpost met enthousiasme op vijf andere huisartsen-posten geïmplementeerd.  Dit onderzoek is inmiddels afgerond en wordt met succes op verschillende posten ingezet.