Privacy verklaring

INPRACTICA helpt bij het
implementeren van POHGGZ-spoed
in de huisartsenpost.

U leest op dit moment de privacy verklaring van INPRACTICA.

INPRACTICA is een maatschap die diensten aanbiedt in de huisartsenposten door het het land. Er zijn situaties waarin uw gegevens door INPRACTICA verzameld zal worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom deze gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door INPRACTICA, neem dan gerust contact op:

INPRACTICA | Haarlem | 06-53952028 | info@inpractica.nl | KVK nr. 56986432

Jantinus Veenstra is de privacy coördinator van INPRACTICA hij is te bereiken via info@inpractica.nl | 06-53952028

Persoonsgegevens die wij verwerken
INPRACTICA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam contactpersonen
– Mobiele nummers van contactpersonen
– Adresgegevens –
– Bedrijfsnaam, KvK nummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Afschrift Diploma’s
– Afschrift VOG
– Copy paspoort

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
INPRACTICA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: INPRACTICA verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
INPRACTICA neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van INPRACTICA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
INPRACTICA bewaart uw persoonsgegevens, totdat u aangeeft dat wij deze moeten verwijderen. U kunt een verzoek sturen aan: info@inpractica.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
INPRACTICA uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. blijft INPRACTICA verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
INPRACTICA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@inpractica.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@inpractica.nl. INPRACTICA zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. INPRACTICA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
INPRACTICA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inpractica.nl

Register van Verwerkingsactiviteiten
Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt INPRACTICA sommige gevallen gebruik van diensten van partijen buiten de organisatie. INPRACTICA heeft hierover afspraken die zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten met deze partijen. De externe partijen die persoonsgegevens verwerken zijn vastgelegd in het Register van Verwerkingsactiviteiten. In dit register is vastgelegd:

• Wie in welk geval verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking;
• Wat het doel is van de gegevensverwerking; • Wie er betrokken zijn bij de gegevensverwerking en welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
• De eventuele verstrekking van persoonsgegevens aan derden;
• De bewaar- en vernietigingstermijnen;

Een datalek melden
We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden, al kan een gestolen geprinte klantenlijst evengoed een datalek vormen. Andere voorbeelden: cyberaanvallen (incl. DDos), e-mail verzonden naar verkeerde adressen, gestolen laptops, afgedankte niet-schoongemaakte computers en verloren usb- sticks. Illegaal verkregen bedrijfsgegevens over een productieproces of marktstrategie betreffen kostbare informatie, maar vallen niet onder de gangbare definitie van datalek. Als een bedrijfstelefoon verloren of gestolen wordt, dan is dat mogelijk een datalek. Als een privé-telefoon kwijtraakt is er geen datalek (de Wbp is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden). Als er sprake is van een datalek dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt, of zo snel mogelijk nadat wij daarover door onze sub-verwerkers zijn geïnformeerd Ook zullen wij de melding verwerken op de website autoriteitsbeveiliging: Meldloket datalekken van Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u een datalek geconstateerd? Stuur uw melding dan naar: info@inpractica.nl

Wijzigen privacybeleid
Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd. Wij raden je aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als je vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van INPRACTICA dan kan je die bij voorkeur kenbaar maken via het e-mailadres info@inpractica.nl. Je verzoek zal worden behandeld door de Privacy coördinator van INPRACTICA. (privacyverklaring jan 2019) Meer informatie over de AVG vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/